Kriminella allt skickligare

Kriminella är snabbare på att upptäcka nya affärs- och brottsmöjligheter, att identifiera svagheter i lagstiftning och att utnyttja brister i kontrollrutiner hos myndigheter. Det är några av slutsatserna i polisens färska lägesbild.

Lägesbilden uppdateras vartannat år och är ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder. En viktig slutsats i år är att kriminella aktörer är mer sofistikerade. Det handlar om att kriminella aktörer kan köpa eller hyra en kompetens eller ett utförande som krävs i ett brottsupplägg, så kallade crime-as-a-service. Lägesbilden ger exempel på att fler kriminella av de skälen kan begå avancerade brott såsom tekniska brottsupplägg, genomförande av IT-attacker och komplicerade ekonomiska brottsupplägg. Specialister används för att utföra specifika brottsupplägg.

Vidare använder kriminella sig allt oftare av företag för att begå brott mot staten, andra företag och enskilda personer. Kriminella påverkar företag och banker i olovligt syfte, de deltar i offentliga upphandlingar, de använder sig av intyg från exempelvis mäklare och banktjänstemän för att begå brott. Den här utvecklingen har medfört en växande marknad för oseriös bolagsförmedling. Den ökade digitaliseringen av tjänster hos myndigheter, företag och banker har också möjliggjort nya brottsupplägg, i synnerhet mot utbetalande myndigheter.

I de särskilt utsatta områdena finns kopplingar till våldsbejakande extremism, vilket kan bidra till rekrytering och finansiering av terrorism. Ett stort problem som flera av myndigheterna brottas med i de särskilt utsatta områdena är våld, hot och annan otillåten påverkan när representanter från myndigheterna ska utföra kontroller eller vid annan myndighetsutövning.

 

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26